Opći uslovi putovanja

1. PREDUGOVORNO OBAVJEŠTAVANJE

Potpisivanjem standardnog ugovora – potvrde –prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opći uslovi putovanja (dalje: Opći uslovi), unaprijed pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz Ugovora s istima upoznat i da ih u cjelosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja

Odredbe ovih Općih uslova čine sastavni dio Ugovora između Putnikai TA “Jungle Travel d.o.o. Sarajevo” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim Ugovorom ili Programom.

Prije zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmijeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je prije zaključenja Ugovora, Putnik o svim eventualnim promjenama podataka iz Programa u primjerenom roku obaviješten prije zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmijenjenog prijedloga Organizatora, novi Program se smatra novim prijedlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 sati. Ukoliko Putnik ne obavijesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa, putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sjedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju s Organizatorom zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini 50% od cijene aranžmana. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana prije početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Općih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmijenjen) postaje njegov sastavni dio i ne može se mijenjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promjene nastanu usljed više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmjena Ugovora, otkazne odredbe i izmjene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate mjerodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u cjelosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dijela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Općih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA

U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahtjeve putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio,

Isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cijene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Općim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, djelovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema utjecaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvidjeti i prevladati,

Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika,

Prije polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a ako toga nema, naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku,

Ne odgovara za usluge koje su pružene Putniku od drugih lica van Programa,

Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Općim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA

Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Općim uslovima, da istakne posebne zahtjeve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,

Da sam obezbijedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbjeđuje i za njih ne odgovara Organizator,

Da plati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,

Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje daon, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),

Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Općih uslova,

Da blagovremeno odredi drugo lice da umjesto njega putuje, Organizatoru nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom i da solidarno odgovara za neplaćeni dio ugovorene cijene,

Da bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,

Da se prije zaključenja ugovora informiše preko web-portala Ministarstva vanjskih poslova BiH (http://www.mvp.gov.ba) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika,

Da se najkasnije 24 sata,ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlaštenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CIJENE I SADRŽAJ USLUGA

Cijene su iskazane u domaćoj valuti ukoliko drugačije nije ugovoreno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unaprijed ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mjesta neposrednom izvršiocu usluge.

Cijena iz Ugovora uključuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smještaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korištenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korištenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sjedišta u prevoznom sredstvu, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd.), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).

Posrednik nije ovlašten da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosne dobi putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cijene putovanja uz doplatu iznosa od 50 KM za manipulativne troškove.

U cijenu nisu uključene i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 8 dana prije početka putovanja, ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute ili do promjene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

Za povećanje ugovorene cijene do 10% nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.

Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahtijeva zamjenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obavještenja o povećanju cijene obavijesti Organizatora. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje odUgovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

Naknadna sniženja cijena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Sve usluge navedene u Programu podrazumijevaju standardne usluge prosječnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mjesta i objekte. U slučaju da Putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-portalima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web-portalu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.

Smještajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smještajnog objekta uslovljeno je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polaska aviona i drugog prevoznog sredstva na koje Organizator ne može utjecati, te zbog toga, za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavajukalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim satima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim satima i slično.

Za avioaranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika naaerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije u odnosu na prvo vrijeme polijetanja koje je aviokompanija objavila. U slučaju mijenjanja navedenog vremena polijetanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti aviosaobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje - slijetanje aviona kod charter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima i ako je npr. obezbijeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smještajnom objektu, smatra se da je Ugovor u cjelosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumijevaju njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu – nužnu pomoć Putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlaštenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem, zakonskih i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u cjelosti.

Promjena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na cjelokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let iliprevoz treba da bude premješten na drugi aerodrom ili mjesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klaseprevoza.

Kad treće lice stupa na mjesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promjene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mjesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cijene i troškove zamjene putnika. Organizator neće prihvatiti zamjenu putnika ako promjena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtjevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

8. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ

8.1. Smještaj

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Putnik će biti smješten u bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobnosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,

Smještaj Putnika u objekat je najranije poslije 16:00h na dan početka korištenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09:00h na dan završetka korištenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prijevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prevoza,

Trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji mogu bitno pogoršati kvalitet smještaja,

Funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 sata,

Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja koje je utvrdioprevoznik, hotelijer i drugi neposredni pružaoci usluga.

Ukoliko su dvije ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl., a nema treće osobe koja zamjenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate pune cijene smeštajne jedinice.

Nakon početka turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smještaj može se bez saglasnosti Putnika zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja na teret Organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povratka razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta.

Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštivanja pravila ponašanja u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocjenosti i vrijednih stvari, unosu hrane i pića u sobe, poštivanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2. Ishrana

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira na to da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).

Usluga “all inclusive” ili “all inclusivelight” i bilo koja druga podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.

Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumijeva kontinentalni doručak.

Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umjesto usluge samoposluživanja usluga ishrane izvrši posluživanjem.

U smještajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju djeca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mjesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.

8.3.Prevoz

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik kojeg angažuje Organizator i primjenjuju se propisi, principi i pravila koje je odredio prevoznik (npr. prevoz u bilo kojem prevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerisana sjedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mjesto u prevoznom sredstvu.

Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju,

Za vrijeme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mjesta.

Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštivanje saobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi naprevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primjenjivat će se skala otkaza iz tačke 12. Općih uslova.

Putni pravac, pauze, mjesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič-vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbježnih ili bezbjedonosnih i sličnih okolnosti, promijeni red vožnje, itinerer puta, ili redoslijed obilazaka lokaliteta.

Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posljedicu ispisivanje nove aviokarte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za što posljedice snosi Putnik.Putnik je odgovoran za svoju aviokartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata aviokarte, kao ni bording karte. Putnik u cjelosti snosi posljedice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i periodima.

Prevoz Putnika vazdušnim, željezničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Bosne i Hercegovine. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbijedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumente za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašten da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbijediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smještaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost, ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštivati carinske, devizne i dr. propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam Putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primjenjuju se odredbe tačke 12. Općih uslova.

10. PRTLJAG

Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avioprevoznik je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cijenama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primjenjuju posebna sigurnosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon +38111/ 209- 4444 ili web-portala: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mjesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer aviokompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.

Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga i predati ga ovlaštenom licu Organizatora. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlaštenom licu prevoznika, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno odprevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza Putnika (prevoz će biti što je moguće bliže smještajnom objektu). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smještajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.

Osim kod namjere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje da na putovanje nosi vrijedne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nosi sa sobom.

Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumente, stvari i vrijednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumente, zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednom izvršiocu usluge.

11. PROMJENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA

11.1. Prije početka putovanja

Organizator je dužan da Putnika obavijesti o svakoj bitnoj promjeni Programa na način na koji je zaključen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana prije početka putovanja, a Putnik ima rok od 48 sati od dana prijema obavještenja o promjeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cijene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmjerno sniženje cijene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u cijeni između prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od Organizatora, Putnik ima pravo na povrat ukupno uplaćene cijene.

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavijestio najkasnije 5 dana prije početka turističkog putovanja i

nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povrat uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude:

za putovanje autobusom 30 putnika,

za putovanje na redovnim aviolinijama u Evropi 20 putnika,

za putovanje na interkontinentalnim aviolinijama 15 putnika,

za putovanje na posebno ugovorenim aviocharter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr. najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.

U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

11.2. Za vrijeme putovanja

Organizator za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavijestiti Putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene Programa ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promijenjen red letenja, prinudno slijetanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene Programa.

Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovođenje putovanja uslijed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju Putnik ima obavezu da Organizatoru nadoknadi pričinjenu eventualnu štetu.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vrijeme putovanja koje se unaprijed nisu mogle predvidjeti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl), obje ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbjeđenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

12.1. Prije početka putovanja

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno obavijestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

5% ako se putovanje otkaže do 45 dana prije početka putovanja,

10% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana prije početka putovanja,

20% ako se otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja,

40% ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja,

80% ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja,

90% ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja,

100% ako se otkaže 5 do dana putovanja ili u toku putovanja.

Izuzetno od prethodno navedenog, primjenjivat će se slijedeća skala otkaza i to:

kod brodskih krstarenja

5% a najmanje 60,00 eura u konvertibilnim markama do 91 dana prije početka putovanja,

15% od 90 do 45 dana prije početka putovanja,

30% od 44 do 29 dana prije početka putovanja,

50%od 28 do 15 dana prije početka putovanja,

80% od 14 do 7 dana prije početka putovanja,

95% od 6 do 3 dana prije početka putovanja,

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta.

za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaže do 120 dana prije početka putovanja,

20% ako se otkaže od 119 do 90 dana prije početka putovanja,

50% ako se otkaže od 89 do 60 dana prije početka putovanja,

80% ako se otkaže od 59 do 45 dana prije početka putovanja,

100% ako se otkaže od 44 do prije početka ili u toku putovanja.

Promjena ugovorenog mjesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cijene i sl. smatra se odustajanjem Putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smještaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika ili usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika ili usvojioca, poziva za vojnu vježbu putnika, elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenog od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spriječenosti za rad (potvrdu izabranog doktora iz oblasti opće medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno smrtni list, odnosno poziv za vojnu vježbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl. za koje nije proglašeno vanredno stanje od nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumijeva od ovlaštenog doktora utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane poslije zaključenja Ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtijeva liječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak-korištenje ugovorenog putovanja.Organizator, u slučaju da Putnik obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povrat uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2. Nakon otpočinjanja putovanja

Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorištenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povrat odgovarajućeg dijela cijene neiskorištenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrijednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan dio usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mjere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14.ovih Općih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA

U cijenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savjetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtjevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz Ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni dio cijene putovanja i dospijevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbjeđenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbijedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog liječenja.

Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sljedeće garancije putovanja i to:

Za troškove nužnog smještaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mjesto polaska u zemlji i inostranstvu usljed insolventnosti Organizatora: INFORMACIJA NEDOSTAJE. KONTAKTIRAJTE AGENCIJU.

Putnik je obavezan da dostavi osiguravajućoj kući i Organizatoru broj ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e-mail preko kojih se može kontaktirati u mjestu trenutnog boravka.

Za naknadu štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Općim uslovima i Programom putovanja i to: INFORMACIJA NEDOSTAJE. KONTAKTIRAJTE AGENCIJU.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnažne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rješenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Općim uslovima i Općim uslovima UTABiH.

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni Opći uslovi osiguranja i – ili garancija i da iste u cjelosti prihvata.

14. POMOĆ, PRIGOVOR, TUŽBA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora putem tel. broja +38733552552, faxa +38733552551, radnim danima od 10:00 do 18:00h, subotom od 11:00 do 14:00h po srednjoevropskom vremenu ili preko e-maila: kontakt@jungletribe.ba.

Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24 do 48h da se opravdani prigovor na licu mjesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim izvršiocem usluga (smještaja, prevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka koju obje strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korištenje adekvatnog alternativnog rješenja smatra se da je Program u cjelosti izvršen.

Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahtjeve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnik ne može da zahtijeva srazmjerno sniženje cijene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavjesno i na propisani način propusti da na licu mjesta, bez odlaganja i blagovremeno obavijesti ovlaštenog predstavnika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, Putnik je obavezan u roku od 8  dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nedostataka, isključivo Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisani prigovor na licu mjesta, račune o plaćenim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svjedoke i druge dokaze) i zahtijeva povrat razlike u cijeni između ugovorenih i neizvršenih odnosno djelimično izvršenih usluga. Svaki Putnik - potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz Ugovora ili lica s urednom punomoći za zastupanje, prigovor podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Pritužbe i druge postupke Putnik je obavezan dostaviti u pisanoj formi isključivo na adresu Organizatora u Sarajevu, ul.Branilaca Sarajeva, br. 20/II.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta.

Organizator je dužan u roku od 15 dana dostaviti Putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u cijeni, sve od dana prijema urednog prigovora.

Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod prijetnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cijene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne ugovorene cijene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumijeva se da je saglasan sa prijedlogom Organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrješenju međusobnih spornih odnosa. Smatrat će se da je povrat razlike u cijeni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Općim uslovima i općim uslovima UTABiH, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanijetu Putniku od neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.

Svaki zahtjev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima prije isteka roka za rješavanje prigovora smatrat će se preuranjenim kao i obavještavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTJEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE

15.1. Program putovanja po zahtjevu Putnika

Individualno putovanje (dalje: Program po zahtjevu) Putnika jeste kombinacija dvije ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtjevu Putnika.

Na Program po zahtjevu analogno se primjenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Općih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.

Ukoliko je po zahtjevu Putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruzerska tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno obavijestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu zahtijevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

5% ako se putovanje otkaže do 60 dana prije početka putovanja (blagovremeni otkaz)

15% ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana prije početka putovanja,

20% ako se otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja,

40% ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja,

80% ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja,

90% ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja,

100% ako se otkaže 5 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“

Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dalje: Posrednik usluge).

Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 eura u konvertibilnim markama na dan uplate. Ukoliko rezervaciju prihvati Putnik, depozit se uračunava u cijenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u cjelosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cjelosti u skladu sa zahtjevima Putnika, iznos depozita zadržava Organizator u cjelosti.

Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtjevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a-car i dr). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

Kod pojedinačnih turističkih usluga primjenjuje se sljedeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovreno:

za hotelski smještaj:

do 30 dana prije početka putovanja 10%

od 29 do 22 dana prije početka putovanja 15%

od 21 do 8 dana prije početka putovanja 25%

od 7 dana prije početka putovanja 50%

od6 dana do i nakon početka korištenja 100% od cijene.

za zakup apartmana po jedinici:

do 45 dana prije početka putovanja 20%

od 44 do 30 dana prije početka putovanja 50%

od 29 dana prije početka putovanja 70% i

od 15 dana do i nakon početka korištenja 100%.

kod zakupa kamp-vozila i motora:

do 31 dana prije početka putovanja 20%

od 30 do 22 dana prije početka putovanja 30%

od 21 do 8 dana prije početka putovanja 50%

od 7 do 3 dana prije početka putovanja 65%

od 2 dana prije početka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%.

Iznajmljivanje rent-a-car vozila:

Putnik prihvata u cjelosti Opće uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila.

Ako Ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sljedeća pravila:

Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahtjeva za nadoknadu štete npr. zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi.

Po pravilu je potrebno da se na licu mjesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne nesreće, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija.

U sljedećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za:

štete koje nastanu usljed nepoštovanja uslova iznajmljivanja,

grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji,

oštećenja na karteru ulja ili na donjem dijelu vozila,

prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje,

gubitak ili oštećenje ključeva,

troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nesreći ili ukradene iz vozila,

potpuno oštećenje pneumatika.

U slučaju štete na vozilu na licu mjesta Putnik je dužan odmah obavijestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavijestiti agenciju za rent-a-car.

Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti djelimičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašteni vozač vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbjeđuje Putnika, kao i drugog ovlaštenog vozača u saglasnosti sa odredbama općih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu pokriva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanesenu trećem licu i njegovoj imovini.

Sljedeći dokumenti su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije:

policijski zapisnik i zapisnik o šteti,

kopija ugovora o iznajmljivanju,

dokaz o uplati depozita (račun agencije za rent-a-car ili izvod sa kreditne kartice),

original ključevi i saobraćajna dozvola vozila.

Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrijednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvu plaća se posebna taksa. Iznajmljenim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije.

Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sjedišta za djecu, lanci za snijeg i dr. na zahtjev Putnika mogu biti obezbijeđeni uz dodatnu nadoknadu.

Putnik potvrđuje da će njegovi lični podaci unijeti u Ugovor o najmu vozila vjerodostojni i da je saglasan da se mogu prenijeti trećim licima radi utvrđivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta.

Ostale individualne usluge:

Rezervisane pojedine usluge kao na primjer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, ski-pass, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cijene ugovorene svake pojedinačne usluge.

Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, željezničke karte ili karteza trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cijene.

U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMJENE

Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvidjeti drugačije odredbe u odnosu na ove Opće uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednom pružaocu usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni dio takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posljedicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opće uslove.