Toskana

Toskana

Magična Toskana 2019! 

5 dana - Montecatini, Siena, Firenca, Pisa, Cinque Terre --> 230 KM(autobus + hotel + doručak + vodič)

FIRST minute cijena za prijave do 11.05.2019. godine -  230 KM!

Nakon 11.05.2019. cijena se povećava za 40 KM! 

Period putovanja: 24.05.-28.05.2019. godine

Putovanje kroz najljepšu italijansku regiju, kolijevku umjetnosti i renesanse, gdje ćemo uživati u vinu i pasti, a i u djelima najpoznatijih umjetnika svih vremena Leonarda da Vinccija, Rafaela Santija, Mikelangela Buonarote, Sandra Boticcelija. U Toskani je nastao moderni italijanski jezik, čuveni drveni lutak Pinokio, asfaltirane ulice. Ova regija ima više lokaliteta na listi svjetske kulturne baštine nego cijela Australija ili Južna Afrika.

Firenca je jedan od najpopularnijih italijanskih gradova, oaza za ljubitelje umjetnosti. Najstariji most u grad - Ponte Vekio preko rijeke Arno pun je suvenirnica i malih shopova, Muzej Salvatorea Feragama najpopularniji je među ljubiteljima cipela, a modni fanatici dobro znaju da je u Forenci rođen dizajner Roberto Kavali i da je ovde nastao čuveni brend Gucci 1921. godine.

Siena je grad u Toskani sa oko 55.000 stanovnika. Prvi su je naselili Etrurci, a ime je dobila po plemenu Saina. Rimljani su osnovali grad Saenna Julia na mjestu etrurskog naselja. Kroz grad se dva puta godišnje održava tradicionalna konjička trka Palio kojoj prisustvuju brojni gosti. Siena je poznat studentski grad, univerzitet je osnovan 1203. godine. Rivalitet sa Firencom bio je najjači u 13. i 14. stooljeću, a ispoljavao se prije svega u umjetnosti.

Fakultativni izlet u Pisu - Galileov grad na rijeci Arno u kome se nalazi Polje čuda sa zvonikom - krivim tornjem, katedralom, krstionicom i grobljem. Zlatno doba Pise bilo je od 11. do 14. vijeka  kada je postala grad-država i pomorska sila na Sredozemlju. U 15. vijeku zauzimaju je Medičijevi i postaje dio firentinske države. Danas ima oko 87.000 stanovnika sa mnogo doseljenika iz inostranstva. U njoj se nalazi i najveći i najprometniji aerodrom u Toskani - Galileo Galilej. Nakon Pise idemo u Cinque Terre, pet šarenih sela na stijenama Ligurskog mora: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Tokom vijekova starosjedioci su pažljivo gradili terase na strmim, neravnim brdima, sve do litica koje gledaju na more. Mjesta se u istoriji prvi put spominju u XI vijeku. Danas su jedna od najljepših turističkih atrakcija Italije.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon:  +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

1. dan: Polazak iz Beograda. Vrijeme za upoznavanje i planiranje dobrog provoda. Dnevno-noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

2. dan: Dolazak u Sijenu u prijepodnevnim satima gdje pravimo desetosatnu tehničku pauzu. Fakultativni obilazak grada: Piazza del Campo sa Palazzo Publico, katedrala iz 12. vijeka, Bazilika Svetog Domenika, Santa Maria della Scala, Pinacoteca Nazionale u stilu renesanse. Najstarija banka na svijetu osnovana je upravo u Sijeni 1472. godine, u njoj se nalazi drugi po visini toranj Italije Torre del Mangia, kao i brojna djela renesansnih umjetnika. Slobodno vrijeme za uživanje u Sijeni. Polazak za Montekatini u večernjim satima. Smještaj u hotel. Noćenje.

3. dan: Doručak. Fakultativni izlet u Firencu, kolijevku renesanse na obali rijeke Arno. Obilazimo jedan od kulturno najbogatijih gradova na svijetu u kome su stvarali Leonardo da Vinči, Rafaelo Santi, Mikelanđelo Buonaroti, Sandro Botičeli… Obilazimo katerdalu, Piazza della Signoria, palatu Vekio i istoimeni most, palatu Ufici, palatu Piti, vrtove Boboli. Slobodno vrijeme koje možete iskoristiti za obilazak prelijepih palata, muzeja i galerija, šetnju, kupovinu suvenira. Povratak u Montekatini u večernjim satima. Noćenje.

4. dan: Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Fakultativni izlet u Pizu, Galileov grad u kome se nalazi Polje čuda sa zvonikom - krivim tornjem, katedralom, krstionicom i grobljem. Nakon obilaska grada i slobodnog vremena u Pizi, nastavljamo izlet do La Specije, mjesta iz kog kreće voz za Cinque Terre, pet sela šarenih fasada na obali Ligurskog mora: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Polazak za Montekatini u večernjim satima gdje se okuplja cijela grupa i odmah nastavljamo put za Sarajevo. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

5. dan: Dolazak u Beograd u popodnevnim satima. Kraj putovanja! 

First minute cijena do 11.05.2019. godine
CIJENA 230 KM!

Nakon 11.05.2019. cijena se povećava za 40 KM! 

Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 100 KM. Posljednja rata se plaća najkasnije do 20 dana pred put.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji
 • 2 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu 3* u Montekatiniju u 1/2, 1/3 i 1/4 krevetnim sobama
 • Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uredjaji) na navedenim relacijama

Aranžman NE obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 20.05.2016.)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice

 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Turističku taksu – 4,00 KM (ukupno za tri dana boravka u smještaju, plaća se u agenciji!)
 • Individualne troškove u hotelu i za vrijeme putovanja

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Toskana je jedna od 20 italijanskih regija i nalazi se u njenom središnjem dijelu. Glavni grad je Firenca, a ostali značajni gradovi su Piza, Livorno, Prato, Siena, Luka, Montekatini Terme, San Gimignano... Toskana ima bogato kulturno-istorijsko naslijeđe, koje se može vidjeti po brojnim muzejima, galerijama, crkavama i trgovima... Najpoznatnija vina proizvode se u Toskani: Chianti Classico, Brunelo di Montalcino, Nobile di Montepulciano, Vernaccia...

Siena je grad u Toskani sa oko 55.000 stanovnika. Prvi su je naselili Etrurci, a ime je dobila po plemenu Saina. Rimljani su osnovali grad Saenna Julia na mjestu etrurskog naselja. Kroz grad se dva puta godišnje održava tradicionalna konjička trka Palio kojoj prisustvuju brojni gosti. Siena je poznat studentski grad, univerzitet je osnovan 1203. godine. Rivalitet sa Firencom bio je najjači u 13. i 14. stoljeću, a ispoljavao se prije svega u umjetnosti.

Montekatini Terme je gradić i banja u okrugu Pistoja u dolini rijeke Arno. Nalazi se na oko 50 km od glavnog grada Toskane – Firence. Veliki broj hotela, restorana, ali i mineralnih izvora se nalazi u ovom mjestu koje godišnje posjeti preko milion turista. Predstavlja odličnu bazu za istraživanje regije Toskana.

 

OPIS SMJEŠTAJNOG OBJEKTA:

Hotel Delizia & Genovese 3* nalazi se u centru Montekatinija i 300 metara od Terme Excelsior. Hotel ima besplatan wi-fi. Sobe su 1/2, 1/3 i 1/4 krevetne i svaka soba ima kupatilo, klimu, tv. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.hoteldeliziagenovese.it/ 

FIRENZA

Glavni grad regije Toskana je prvi grad u Evropi sa alsfaltiranim ulicama (u 14. stoljeću) i kolijevka renesanse na obali rijeke Arno. Jedan je od kulturno najbogatijih gradova na svijetu u kojem su stvarali Leonardo da Vincci, Rafaelo Santi, Mikelangelo Buonaroti, Sandro Boticceli… Obilazimo katerdalu, Piazza della Signoria, palatu Vekio i istoimeni most, palatu Ufici, palatu Piti, vrtove Boboli. U Firenzi je nastao najčuveniji drveni lutak na svijetu - Pinokio.

PIZA I CINQUE TERRE

Piza - Galileov grad na rijeci Arno u kome se nalazi Polje čuda sa zvonikom - krivim tornjem, katedralom, krstionicom i grobljem. 

CINQUE TERRE - 5 SELA ušuškanih u stijenama na obali mora, šarenih fasada: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Sva ova mjesta se zbog svoje nesvakidašnje ljepote nalaze na listi UNESCO-ve svjetske kulturne baštine. Do njih je moguće stići samo vozom i pješice, tako da smo organizovali izlet vozom do njih. Tokom vijekova starosjedioci su pažljivo gradili terase na strmim, neravnim brdima, sve do litica koje gledaju na more.

OPIS SMJEŠTAJNOG OBJEKTA:

Hotel Delizia & Genovese 3* nalazi se u centru Montekatinija i 300 metara od Terme Excelsior. Hotel ima besplatan wi-fi. Sobe su 1/2, 1/3 i 1/4 krevetne i svaka soba ima kupatilo, klimu, tv. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.hoteldeliziagenovese.it/