Krakow Prvi maj

Krakow Prvi maj

Prvi maj u Krakowu 2019!

ULTRA FIRST MINUTE CIJENA DO 02.03.2019. godine:

5 DANA - AUTOBUS+HOSTEL --> 160 KM!
5 DANA - AUTOBUS+HOTEL --> 200 KM!

NAKON 02.03. CIJENA SE POVEĆAVA ZA 40 KM!

Period putovanja: 01.05.-05.05.2019. godine

Nevjerovatan grad i nevjerovatan doživljaj! Prvi maj u Krakowu za pamćenje i prepričavanje. Grad magije i energije, zabave, grad koji odiše svojim ponosom i kulturom. Niske cijene u klubovima i gradu, mladi ljudi iz Poljske zajedno sa turistima iz cijele Evrope... Pjesnici, umjetnici i naučnici su inspiraciju nalazili u Krakowu. Grad ima oko 780.000 stanovnika od čega polovinu čine studenti! Parkovi i trgovi u centru grada ispunjeni su mladim ljudima i pozitivnom energijom. Četiri prelijepa dana u gradu na obali Wisle, studentskom i kulturnom centru Evrope koji svaki dan posjeti veliki broj turista iz cijeloga svijeta!

Studentski klubovi  su ispunjeni mladim ljudima sa studentskim cijenama i vrhunskim provodom! "Underground chill out" barovi i naravno odlična vodka i pivo, čak i kuhano! Prijestolnica srednjevijekovne Poljske u svom punom sjaju.

U cijenu je uključen obilazak Aušvica/Birkenau, koncentracionog logora iz Drugog svjetskog rata gdje je sniman film "Šindlerova lista". Fakultativni obilazak Rudnika soli, gdje silazimo drvenim stepenicama 130 metara pod zemlju i gdje zatičemo kino, restoran, dvoranu za vjenčanja.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon:  +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email:  info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

Dan 1 (01.05.): Polazak iz Beograda sa parkinga parkinga preko puta “OTC Novi Beograd (Buvljak)” u 18:00h. Upoznavanje u busu, euforija i muzika... Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku, sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti i sa kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (02.05.): Dolazak u Krakow u prijepodnevnim satima. Fakultativni obilasci: brdo Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari gradski trg Rinek – među najvećim u Evropi, Crkva Sv. Marije, Barbakan, Florijanska kapija, Jevrejska četvrt… Smještaj u hostel/hotel u popodnevnim satima. Slobodno vrijeme. Noćenje.

Dan 3 (03.05.): Fakultativni izlet u Aušvic, koncentracioni logor iz Drugog svjetskog rata koji se od 1979. godine nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Nakon toga, obilazak koncentracionog logora Birkenau gdje je sniman film "Šindlerova lista". Povratak u Krakow. Slobodno vrijeme za uživanje u šarmantnom studentskom gradu, nekadašnjoj prijestolnici Poljske. Fakultativni izlazak u provod. Noćenje.

Dan 4 (04.05.): Pakovanje stvari i napuštanje soba u prijepodnevnim satima. Stavljamo stvari u bus. Fakultativni obilazak 700 godina starog Rudnika soli „VJELIČKA“. Spuštamo se do dubine od 135 m i obilazimo predivno podzemno jezero, kraljevsku kapelu napravljenu od soli, koncertnu dvoranu. Povratak u Krakow i još malo slobodnog vremena. Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti i sa kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 5 (05.05.): Dolazak u Beograd u prijepodnevnim satima. Kraj putovanja! 

ULTRA FIRST MINUTE CIJENA DO 02.03.2019. godine:

5 DANA - AUTOBUS+HOSTEL --> 160 KM!
5 DANA - AUTOBUS+HOTEL --> 200 KM!

NAKON 02.03. CIJENA SE POVEĆAVA ZA 40 KM!

Prilikom prijave plaća se avans od 100 KM. Posljednja rata se plaća najkasnije do mjesec dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji
 • 2 noćenja sa doručkom u hostelu u višekrevetnim sobama (4,6 ili 8kreveta) ili 2 noćenja u budget hotelu u 1/2 krevetnim sobama 
 • Prevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio i video oprema) na navedenim relacijama

Aranžman NE obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji do pet dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice

 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Doplatu za dvokrevetnu sobu u hostelu ukoliko ih ima na raspolaganju (40 KM po osobi)
 • Individualne troškove u hostelu/hotelu i za vrijeme putovanja 

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Krakow je grad u južnom dijelu Poljske i nalazi se pored rijeke Wisle. U prošlosti je ovaj grad bio prijestolnica Poljske, a danas je veliki kulturni i univerzitetski centar Evrope. Stari grad je uvršten u listu UNESCO-ve svjetske kulturne baštine. Danas u Krakowu živi oko 800.000 stanovnika, a svaki dan ga posjeti ogroman broj turista.

 

OPIS SMJEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hostel Green  se nalazi u centru Krakowa, kod dvorca Vavel, na 10 minuta hoda od glavnog trga. Sobe su 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/9. Kupatila su u sobi ili dvije sobe dijele jedno kupatilo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.greenhostel.pl/en/ 

Hotel Ibis Stare Miasto Bugdet se nalazi u centru grada nedaleko od željezničke stanice i najvećeg tržnog centra „Galeria Krakowska“. Sobe su 1/2 sa svojim kupatilom i klima uređajem. Usluga je na bazi noćenja.

 

Auschwitz i Birkenau (poznatiji kao Auschwitz II) -  najpoznatiji su koncentracioni logori iz II svjetskog rata. Kažu da ko ne zna historiju, nije sposoban ni razumjeti sadašnjost. Na ovim mjestima je pisana strašna historija mnogih naroda, ovdje ćete vidjeti nevjerovatne prizore i čuti mnoge strašne priče. Imat ćete priliku da Vam se dočaraju sva zlodjela koja su nacisti počinili nad zatvorenicima. Auschwitz I je u potpunosti očuvan i autentično uređen kao što je izgledao za vrijeme rata. Birkenau, Auschwitz II, je poznat i po tome što je tu sniman kultni film "Šindlerova lista". Iako su logori obavijeni jednim crnilom, svaki čovjek bi trebao barem jednom u životu posjetiti ta mjesta, te Vam ih toplo preporučujemo.

Rudnik Soli "Wieliczka" - nalazi se 20 km od Krakowa i jedan od najpoznatijih rudnika u Evropi. Posjetitelji imaju priliku spustiti se do dubine od 130 metara ispod zemlje (3 nivoa, a rudnik ima čak 9). Fascinantan je sam prostor ispod zemlje koji je uređen kao prekrasni muzej, pa tako možete vidjeti podzemna jezera, koncertne dvorane, kapele za vjenčanja, uklesane slike, patuljke... Nikako ne bi trebalo propustiti rudnik, jer će Vam to vjerovatno biti jedan od najljepših izleta u Evropi.

 

NAPOMENE:

 • Opisi i cijene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložni su promjenama.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta i dužan je da o uslovima obavjesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.